در دیدار مهندس صدری با جمعی از نمایندگان مجلس بر افزایش تعاملات شرکت مخابرات ایران در امور مربوط به تنظیم مقررات و قانونگذاری تاکید شد

font-family: 'yekan';