مهندس صدری خبر داد: امضاء توافقنامه همکاری بین شرکت مخابرات ایران و پیام رسان گپ

font-family: 'yekan';