تقدیر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری از مدیر مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';