مدیر مخابرات منطقه فارس: جهت ارائه هر چه بهتر خدمات مخابراتی راهی جز کاهش لاوصولی در سطح استان نداریم

font-family: 'yekan';