مهندس سیدمجید صدری خبر داد: ارائه ثبت‌نام گسترده و یکپارچه تانوما (اتصال فیبر نوری به اماکن)از طریق پرتال شرکت مخابرات ایران

font-family: 'yekan';