حضور مهندس ایزدی، مدیر مخابرات منطقه فارس در جلسه بررسی مشکلات ارتباطی شهرستان کازرون

font-family: 'yekan';