مخابرات منطقه فارس میزبان افتتاح دو هزار کانون خادمیاری آستان قدس رضوی

font-family: 'yekan';