حضور مهندس ایزدی، مدیر مخابرات منطقه فارس در جلسه بررسی مشکلات ارتباطی شهرستان جهرم

font-family: 'yekan';