رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم شریف استان در جلسات هفتگی مدیر مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';