مهندس سیدمجید صدری به عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران برگزیده شد

font-family: 'yekan';