دیدار مدیر مخابرات منطقه فارس با دکتر رحیمی استاندار فارس

font-family: 'yekan';