مهندس صدری: هدیه نوروزی و یک ماه از معوقات سال۱۳۹۷ بازنشستگان، در نیمه اول فروردین‌ماه ۹۸ پرداخت می‌شود

font-family: 'yekan';