مهندس حسنعلی لهبی ، سرپرست اداره مخابرات شهرستان خرامه شد

font-family: 'yekan';