احمد شاکری، سرپرست مدیریت پشتیانی و تدارکات حوزه معاونت مالی و پشتیبانی منطقه فارس شد

font-family: 'yekan';