شرکت مخابرات ایران در روز جهانی کارگر تعطیل است

font-family: 'yekan';