محل جدید کانون بازنشستگان مخابرات منطقه فارس افتتاح گردید

font-family: 'yekan';