مدیر مخابرات منطقه فارس: مردم شریف استان مشکلات شبکه تلفن همراه اعم از پوشش شبکه و آنتن دهی و زمان رفع مشکل را از طریق سامانه ۹۹۹۰ پیگیری نمایند

font-family: 'yekan';