مهندس امیری، سرپرست اداره مخابرات شهرستان رستم شد

font-family: 'yekan';