مهندس دادگر، سرپرست اداره مخابرات شهرستان پاسارگاد شد

font-family: 'yekan';