حضور پر شور کارکنان مخابرات منطقه فارس در راهپیمایی روز جهانی قدس

font-family: 'yekan';