مخابرات منطقه فارس موفق به کسب رتبه نخست کشوری در حوزه FTTH شد

font-family: 'yekan';