بهره بردای از سیستم جدید و یکپارچه omc در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';