مدیر مخابرات منطقه فارس: پرداخت آبونمان جهت تلفن های غیر فعال به منظور جلوگیری از جمع آوری آن ضروری است

font-family: 'yekan';