مهندس علی متاله ، سرپرست مدیریت شبکه دیتا مخابرات منطقه فارس شد

font-family: 'yekan';