صادقی رئیس اداره حراست مخابرات منطقه فارس شد.

font-family: 'yekan';