مدیر مخابرات منطقه فارس: سامانه #۱۱۷*۱۰* صرفا جهت افزایش اعتبار میان دوره ای تلفن همراه دائمی می باشد

font-family: 'yekan';