مدیر مخابرات منطقه فارس: تمام تلفن های GSM_WLL روستایی استان به همراه اول برگردان شد

font-family: 'yekan';