روابط عمومی مخابرات منطقه فارس، موفق به کسب رتبه دوم در ارزیابی عملکرد شاخص های استراتژیک مناطق مخابراتی شد

font-family: 'yekan';