بازدید استاندار فارس و فرماندار شیراز از میز خدمت مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';