برگزاری اردوی فرهنگی، ورزشی ویژه فرزندان پسر همکار در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';