برگزاری ششمین جلسه شورای تخصصی مدیران واحد های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

font-family: 'yekan';