مهندس صدری خبر داد: بسته قربان تا غدیر ویژه مشترکین اینترنت مخابرات فعال شد

font-family: 'yekan';