مهندس مهدی تاکی ، مدیر مخابرات مرکز استان مخابرات منطقه فارس، به عنوان مدیر نمونه شهرستان شیراز انتخاب شد

font-family: 'yekan';