تغییر نرخ خدمات انتقال برای حدود ۶ هزار مشترک تجاری مخابرات

font-family: 'yekan';