طرح های مخابراتی استان فارس توسط رئیس جمهور افتتاح گردید

font-family: 'yekan';