تقدیر مهندس صدری از مناطقی که در ارزیابی عملکرد چهارماهه سال ۹۸ حائز رتبه های مطلوب شدند

font-family: 'yekan';