وزیر ارتباطات در گیلان خبر داد: اعتبار ۱۳ میلیارد تومانی برای توسعه وارتقای شبکه ارتباطی وتجهیزات تلفن های روستایی گیلان

font-family: 'yekan';