وزیر ارتباطات در لنگرود مطرح کرد: تامین تجهیزات ارتباطی استان توسط شرکتهای داخلی

font-family: 'yekan';