آذری جهرمی در مراسم رونمایی از «فرادید» مطرح کرد: سامانه فرادید پرده ها را کنار می زند / ابزارهای دور زدن فیلترینگ بر کیفیت شبکه تاثیر دارد

font-family: 'yekan';