کاهش تعداد مشترکان اینترنت نسبت به سال گذشته

font-family: 'yekan';