تقدیر مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران از مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';