حضورمدیر مخابرات منطقه فارس در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان فارس

font-family: 'yekan';