حضور مهندس یافتیان، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';