مهندس مختار شفیعی، سرپرست اداره پشتیبانی سیستم های کسب و کار شد

font-family: 'yekan';