جلسه بررسی مشکلات ارتباطی شهرستان پاسارگاد در مخابرات منطقه فارس

font-family: 'yekan';