مخابرات منطقه فارس بستر افتتاح ویدئو کنفرانسی ۲۲۸ طرح اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان فارس را فراهم نمود.

font-family: 'yekan';