وزیر ارتباطات خبر داد ایران در حال آماده‌سازی برای جذب فناوری ۵G

font-family: 'yekan';