بازدید جمعی از مدیران مخابرات منطقه فارس از سرای سالمندان شبنم

font-family: 'yekan';