تحقق صرفه جویی ۴ میلیون یورویی با استفاده از تجهیزات مخابراتی ساخت داخل