مهندس مسعود رحمانی ، سرپرست اداره برنامه ریزی و کنترل برنامه های مخابرات منطقه فارس شد