مهندس مسعود رحمانی ، سرپرست اداره برنامه ریزی و کنترل برنامه های مخابرات منطقه فارس شد

font-family: 'yekan';